Naša výroba

 

Rastlinná výroba:

Základným výrobným prostriedkom na úseku rastlinnej výroby je pôda. Pôda sa neopotrebováva, neodpisuje.
K 31. 12. 2016 poľnohospodárske družstvo obhospodaruje 4 465,65 ha poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárske družstvo všetku pôdu nevlastní. Vlastní len pôdu  evidovanú k 31. 12. 2016 v celkovej výmere 327,2718 ha.


Hlavné zameranie úseku rastlinnej výroby je na produkciu obilnín, ktoré sú pestované na viac ako 50% ornej pôdy(pšenica ozimná, jarný a ozimný jačmeň, ovos, kukurica na zrno), repky ozimnej, slnečnice, maku, sóje, cukrovej repy a krmovín (hlavne lucerna a kukurica na siláž). Poľnohospodárske družstvo je množiteľom osiva pšenice ozimnej a jačmeňa jarného pre SEMPOL spol. s.r.o. Bratislava


Hlavnými tržnými plodinami v rastlinnej výrobe sú obilniny, olejniny a cukrová repa.
V rámci jednotlivých plodín dosahujeme nasledovnú  produkciu v naturálnych ukazovateľoch :

 plodina  t
 pšenica ozimná  8 004
 pšenica jarná 1 227
 jačmeň ozimný 657
 jačmeň jarný  2 782
 ovos 59
kukurica na zrno    4 867
 repka ozimná 1 230
 mak 52 
 slnečnica 696 
 cukrová repa 23 842 

 

Živočíšna výroba

Medzi hlavné hodnotové kritériá, ktoré sú dôležité pri riadení úseku živočíšnej výroby patria hlavne stavy hospodárskych zvierat a výroba mlieka. Hospodárske zvieratá sú rozdelené po jednotlivých strediskách a objektoch  živočíšnej výroby. Živočíšna výroba poľnohospodárskeho družstva sa zameriava na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a dostihových koní. Stredisko živočíšnej výroby uplatňuje dvorový systém hospodárenia (hospodársky dvor Čáčov, Hlboké, Senica a Kunov).


Chov hovädzieho dobytka


Stavy hovädzieho dobytka na PD Senica sa pohybujú na úrovni 1 891 ks, z toho 824 ks dojníc holsteinského plemena. Najdôležitejšou komoditou je výroba mlieka s ročnou produkciou 6,06 mil. litrov. Hovädzí dobytok najväčšou mierou využíva vlastné zdroje družstva spotrebou krmív a výrobou maštalného hnoja zabezpečuje intenzitu rastlinnej výroby. V roku 2011 poľnohospodárske družstvo zakúpilo samomiešací kŕmny voz a pojazdnú miešareň jadrových krmív, ktorou docieli efektívnosť kŕmenia ako u HD tak i u ošípaných.


Chov ošípaných


Ošípané sa chovajú na strediskách Čáčov, Hlboké a Kunov.
Stavy ošípaných sa pohybujú na úrovni cca 1 733 ks, z toho cca 137 ks prasníc, ktoré sú dochované zo šlachtiteľského chovu strediska Kunov.Šlachtiteľský chov zo strediska Kunov bude do konca mesiaca marec 2017 premiestnený na stredisko Čáčov. Stredisko Kunov bude ku koncu mesiaca marec 2017 uzatvorené.  V šlachtiteľskom chove disponujeme s plemenami YORKSHIRE na produkciu plemenných kančekov do úžitkového chovu,  LANDRAS a kríženky LANDRAS a biela ušlachtilá . 

Chov koní


Chov koní sa stal súčasťou nášho družstva s orientáciou na chov dostihových koní od roku 1980, kde sa postupne obmedzovala práca ťažných koní až úplne zanikla.
Dostihový areál PD Senica žije i v súčasnosti, kde okrem našich 6 ks dostihových koní máme ustajnených cca 16 ks dostihových koní od iných majiteľov. Každoročne koncom mesiaca august poriadame dostihový deň.

 

Obchodná činnosť

Bitúnok bol daný do prevádzky v roku 1991 v priestoroch strediska Čáčov a následne  výrobňa mäsových výrobkov. Na bitúnok dodávame hovädzí dobytok i ošípané z vlastného chovu.

Výrobňa mäsových výrobkov sa od začiatku svojej existencie zaoberá výrobou mäsových výrobkov z vlastnej produkcie jatočných zvierat. Výrobky sú vyrobené z kvalitných surovín.

Vyprodukované mäso a mäsové výrobky dodávame okolitým predajcom mäsových výrobkov i do vlastnej predajne, ktorú máme otvorenú na stredisku Čáčov vo forme predaja z dvora.

 

Prostredníctvom  predaja z dvora ponúkame:


•    bravčové polovičky
•    bravčové a hovädzie mäso
•    mäsové výrobky (salámy, klobásy....)
•    vnútornosti


Našou prvoradou úlohou je dodávať na trh produkty špičkovej kvality.