Naša výroba

 

Rastlinná výroba:

Základným výrobným prostriedkom na úseku rastlinnej výroby je pôda. Pôda sa neopotrebováva, neodpisuje.
K 31. 12. 2018 poľnohospodárske družstvo obhospodaruje 4 101,65 ha poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárske družstvo všetku pôdu nevlastní. Vlastní len pôdu  evidovanú k 31. 12. 2018 v celkovej výmere 342,23 ha.

Hlavné zameranie úseku rastlinnej výroby je na produkciu obilnín, ktoré sú pestované na viac ako 50% ornej pôdy(pšenica ozimná, jarný a ozimný jačmeň, ovos, kukurica na zrno), repky ozimnej, slnečnice, maku,  cukrovej repy a krmovín (hlavne lucerna a kukurica na siláž). Poľnohospodárske družstvo je množiteľom osiva pšenice ozimnej a jačmeňa jarného.


Hlavnými tržnými plodinami v rastlinnej výrobe sú obilniny, olejniny a cukrová repa.
V rámci jednotlivých plodín dosahujeme nasledovnú  produkciu v naturálnych ukazovateľoch :

 plodina  t
 pšenica ozimná 6 359
 pšenica jarná 263
 jačmeň ozimný 705
 jačmeň jarný  3 125
 ovos 87
kukurica na zrno    3 625
 repka ozimná 1 041
 mak 35 
 slnečnica 693
 cukrová repa 23 034

 

Živočíšna výroba

Medzi hlavné hodnotové kritériá, ktoré sú dôležité pri riadení úseku živočíšnej výroby patria hlavne stavy hospodárskych zvierat a výroba mlieka. Hospodárske zvieratá sú rozdelené po jednotlivých strediskách a objektoch  živočíšnej výroby. Živočíšna výroba poľnohospodárskeho družstva sa zameriava na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a dostihových koní. Stredisko živočíšnej výroby uplatňuje dvorový systém hospodárenia (hospodársky dvor Čáčov, Hlboké, Senica a Kunov).


Chov hovädzieho dobytka


Stavy hovädzieho dobytka na PD Senica sa pohybujú na úrovni 1 827 ks, z toho 784 ks dojníc holsteinského plemena. Najdôležitejšou komoditou je výroba mlieka s ročnou produkciou 6,11 mil. litrov. Hovädzí dobytok najväčšou mierou využíva vlastné zdroje družstva spotrebou krmív a výrobou maštalného hnoja zabezpečuje intenzitu rastlinnej výroby. V roku 2011 poľnohospodárske družstvo zakúpilo samomiešací kŕmny voz a pojazdnú miešareň jadrových krmív, ktorou docieli efektívnosť kŕmenia ako u HD tak i u ošípaných. V roku 2018 sme dali do prevádzky nový kravin s dojárňou. 


Chov ošípaných


Ošípané sa chovajú na strediskách Čáčov, Hlboké. 
Stavy ošípaných sa pohybujú na úrovni cca 1 366 ks, z toho cca 101 ks prasníc, ktoré sú dochované zo šlachtiteľského chovu strediska Kunov, ktoré boli presunuté na stredisko Čáčov.  V šlachtiteľskom chove disponujeme s plemenami YORKSHIRE na produkciu plemenných kančekov do úžitkového chovu,  LANDRAS a kríženky LANDRAS a biela ušlachtilá . 

Chov koní


Chov koní sa stal súčasťou nášho družstva s orientáciou na chov dostihových koní od roku 1980, kde sa postupne obmedzovala práca ťažných koní až úplne zanikla.
Dostihový areál PD Senica žije i v súčasnosti, kde okrem našich 7 ks dostihových koní máme ustajnených cca 16 ks dostihových koní od iných majiteľov. V roku 2015 sme kúpili kobylu ZORIANU, ktorá v roku 2016 z dvoch startov dosiahla dve víťazstvá a získala titul najlepšia dvojročná kobyla na Slovensku. V roku 2017 pridala ďalší veľký úspech, keď vyhrala Slovenské derby a bola ocenená titulom "KÔŇ ROKA 2017". V roku 2018 zvíťazila vo veľkej cene Slovenska a opäť sa stala koňom roka 2018 na Slovensku. Každoročne koncom mesiaca august poriadame dostihový deň.

 

Obchodná činnosť

Bitúnok bol daný do prevádzky v roku 1991 v priestoroch strediska Čáčov a následne  výrobňa mäsových výrobkov. Na bitúnok dodávame hovädzí dobytok i ošípané z vlastného chovu.

Výrobňa mäsových výrobkov sa od začiatku svojej existencie zaoberá výrobou mäsových výrobkov z vlastnej produkcie jatočných zvierat. Výrobky sú vyrobené z kvalitných surovín.

Vyprodukované mäso a mäsové výrobky dodávame okolitým predajcom mäsových výrobkov i do vlastnej predajne, ktorú máme otvorenú na stredisku Čáčov vo forme predaja z dvora.

 

Prostredníctvom  predaja z dvora ponúkame:


•    bravčové polovičky
•    bravčové a hovädzie mäso
•    mäsové výrobky (salámy, klobásy....)
•    vnútornosti


Našou prvoradou úlohou je dodávať na trh produkty špičkovej kvality.