O nás

Poľnohospodárske družstvo Senica vzniklo k 1. januáru 1975 zlúčením bývalých  družstiev:
-    JRD Čáčov
-    JRD Hlboké
-    JRD Rovensko
-    JRD Rybky
-    JRD Senica, do ktorého bolo v roku 1962 pričlenené družstvo Kunov
     Vedúci pracovníci bývalých družstiev pred zlúčením, v roku 1974, v spolupráci s výskumným ústavom  ekonomiky poľnohospodárstva v Bratislave vypracovali projekt úsekového riadenia, podľa ktorého novovzniknutý subjekt Jednotné roľnícke družstvo 9. mája v Senici riadilo a organizovalo práce. Tento projekt je v podstate používaný doteraz, ale v priebehu rokov sa vylepšoval a prispôsoboval naším podmienkam.  

     Od 1. apríla 1991 bol názov JRD 9. mája v Senici  zmenený a schválený členskou základňou na Poľnohospodárske družstvo Senica. Zákony číslo 229/91 Zbierky, č. 42/1992 Zbierky, 264/1995 Zbierky a ďalšie novelizácie stanovili pretransformovanie  - premenu dovtedajších družstiev na družstvá vlastníkov. Družstvo bolo povinné identifikovať  - zistiť vlastníkov pôdy, ich vklad do družstva a odpracované  roky družstevníkov. Na základe týchto údajov bol majetok družstva rozdelený oprávneným osobám, t.j. pracujúcim členom i nečlenom vlastniacich pôdu a boli im vydané podielové listy. Cieľom tejto transformácie bolo zosúladiť súkromné vlastníctvo osôb s formami spoločného hospodárenia v družstve.

         Predmetom činnosti družstva je rastlinná a živočíšna výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov. V rámci svojej činnosti poskytuje služby, vykonáva opravy poľnohospodárskych strojov, v plnom rozsahu uskutočňuje prepravu poľnohospodárskych výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby.